• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Uxuwulýan, suw geçirmeýän we ýylylyga çydamly artykmaçlyklary sebäpli bu ýalňyş deri ýer düşekleri Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylanýar.

  Material: 100% ýalňyş deri

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (gülgüne / mämişi / gök çal)

  Ölçegi: 30x45 sm

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 60pcs / daşarky karton.

   


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm görkezmesi

  Uxuwulýan, suw geçirmeýän we ýylylyga çydamly artykmaçlyklary sebäpli bu ýalňyş deri ýer düşekleri Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylanýar.

  Material: 100% ýalňyş deri

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (gülgüne / mämişi / gök çal)

  Ölçegi: 30x45 sm

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 60pcs / daşarky karton.

  Arza:

  Baýram stolunyň bezegi: Dürli baýramçylyklara we toý dabaralaryna örän amatly gündelik stoluňyza möhüm pursatlary goşuň

  Amaly we köp taraply: Içerde ýa-da açyk howada, bu tegelek plasematlar islendik gurşawa garşy durmak üçin işlenip düzülendir.Tegelek stollar üçin ýer gözleýärsiňizmi?

  Seni ýapdyk.Ora-da eýwanly kofe stoluňyza gabat gelýän bir-iki sany plasemat isleýärsiňizmi?

  Maşgala aşhana stollaryndan, nahar saçaklaryndan başlap, kofe stollaryna we restoranlara çenli her dürli gabat geleris.

  Iň amatly aşhana garniturasy:

  Aşhanaňyza tebigatyň ýönekeýligini goşmak we şol bir wagtyň özünde aşhana stoluňyzyň bezegine dizaýn täsirini goşmak isleseňiz, bu stol tablisalary toplumy iň oňat saýlawdyr.

  Gündelik ulanmak üçin ajaýyp, aşhana düşegimiz nahar saçagyňyzy çişmelerden, belliklerden ýa-da damjalardan goraýar.

   

  TIPS

   

  Näme üçin ýerlerimizi saýlamaly?

  Şahsy islegleriňiziň üýtgemegine laýyk bolmak üçin elmydama saýlamalarymyzy ösdürýäris we ösdürýäris!Placeerli matalarymyz dürli reňklerde we ýokary derejeli nagyşlarda bar,

  Içerki bezeg mowzugynyň üstüni ýetirmek üçin minimalistik degiş ýa-da gyzykly reňkli pop. Dürli ýerüsti şekilleri ýerleşdirmek üçin dürli tegelek ululyklary, şol sanda tegelek, gönüburçly we ýumurtga görnüşlerini döretdik.

  Nahar iýmek üçin zerur ýer ýaly ajaýyp ýa-da amatly stili tapyň.

  Bu moda, işleýän ýer düşekleri stoluňyzy iýmitden, suwdan we ýylylygyň zaýalanmagyndan goraýar.Bu owadan öý goş-golamlaryna 180ºF çenli gap-gaçlary alada goýman goýuň we tötänleýin biraz kofe ýa-da şerap dökeniňizde aňsat dynç alyň.

  Materialumşak material döwükleriň we beýleki iýmit bölejikleriniň düşeklerde ýa-da stoluňyzda ýerleşmeginiň öňüni almaga kömek edýär we halaýan ähli maksatly arassalaýjyňyzy ulanyp aňsatlyk bilen ýok edilip bilner.

  Kärhanalaryňyzdan aşhana stoluňyza, kofe stoluňyza çenli, ähli ýüzüňizi bu ýumşak, arassa, býudjet üçin amatly ýer düşekleri bilen goraň, stiliňizi pida etmän, stoluňyzdaky matalardan başga näme isläp bilersiňiz?

   

  Nusgalar we jikme-jiklikler

  PK (3)   PK (12)     BG (5) BG (4)

  OR (2)   PK (4)  BG (8)

   

  Sorag-jogap 

  1. Bahany haçan alyp bilerin?

  Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Islendik sorag üçin arkaýyn habarlaşyň.

  2. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

  UPS, Fedex ýaly ekspress hasabyňyzy ýük ýygnaýan bolsaňyz, nusgalary ýygnamak arkaly size iberip bileris we nusgalaryň bahasy mugt.

  3. Nusga näçe wagtlap garaşyp bilerin?

  Adatça 3-5 gün nusgalary taýýarlaýardy.

   

  4. Getirýän zatlaryňyz näme?

  EMS / FedEx / EMS / UP / TNT, ekt.Özüňiz üçin iň amatly we tygşytly saýlap bilersiňiz.

  5. Sargytdan soň başga haýsy hyzmaty alyp bileris?

  Reňk gutusyny dizaýn ediň we gaplamak üçin iň oňat çözgüt tapyň.

  Islegleriňiz bilen önümleri dizaýn ediň.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň