• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Material: Polipropilen we pagta.15 dýuým aralykda, nahar bişirmek we bişirmek üçin her gün ulanýan tabaklaryň, tabaklaryň we gaplaryň köpüsi üçin ajaýyp ululyk. Aşhana, myhmanhana, restoran, kafe ýa-da iş ofisi üçin kostýum.Açyk we içerde ulanmak dürli zerurlyklaryňyza laýyk gelýär.
  Stollaryňyzy goraň we geýiň.El bilen tikilen tikin tikişleri, her bölek özboluşly. Göni gönüburçly, tegelek we ýumurtga stollara laýyk. Uly stýuardessa sowgat, doglan gün sowgady, Eneler güni sowgady, Baýram sowgady, Ro Christmasdestwo sowgady, öý bezegi we ş.m.
  Islendik aşhana ýa-da naharhana bezegine laýyk gelýär.Içinde ýa-da daşynda gündelik ulanmak üçin ajaýyp.Mebelleriň her dürli görnüşine gabat geliň, olary nahar saçaklaryňyza we çaý stollaryňyza bezeg hökmünde käseleriň, saçak gaplarynyň, wazalaryň we külleriň aşagynda goýup bilersiňiz.
  Seresap bolmak aňsat: çygly mata bilen arassalaň.Sowuk sabynly suwda we howada gury ýuwuň. Olary ýygnaň ýa-da saklamak üçin tekizläň. Eger paket ýoly sebäpli kriz meselesine duş gelseňiz, tekizläň ýa-da birnäçe günüň dowamynda agyr harytlaryň aşagyna goýuň, şonda krem ​​bolar ýitýär.
  Ajaýyp hil we nepislik.Nahar iýeniňizde sizi begendirip biljek ýakymly ýer.Doglan günler, Ro Christmasdestwo, öý hojalygy, dynç alyş, oturylyşyklar, maşgala ýygnanyşyklary, toýlar, duşlar we başgalar üçin tegelek ýerleri ulanyň.Maşgala gündelik ulanylyşy, aşhana, myhmanhana, restoran, kafe ýa-da iş ofisi üçin gowy saýlaw.

  Material: 20% polipropilen we 80% pagta ýüplügi.

  Reňki: omöriteleşdirilen (gülgüne / goýy / gök / ýaşyl / çal)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Ajaýyp reňkler: placehli ýerlerdäki matalar professional zawodymyz tarapyndan öndürildi, her aý täze dizaýnlarymyzy yzygiderli täzeläris.Reňk hem şoňa görä düzülip bilner.

  Qualityokary hilli: “15”, tegelek plasematlar ýokary hilli pagta ýüplüklerinden we polipropilen materialdan ýasalýar.

  Amaly dizaýn: Içinde ýa-da daşynda gündelik ulanmak üçin reňkli örülen ýer.Reňk çalt, ýylylyga çydamly, çydamly we aňsat ideg.

  Näme üçin ýerlerimizi saýlamaly?

  Qualityokary hilli materiallar
  Qualityokary hilli polipropilen we pagta materialy bilen dokalan plasematlar, Arassalamak we guratmak gaty aňsat, plasematyň garaňkydan ýagtylyga çenli reňki has moda, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly.

  Reňkli plasemat bilen nahar saçagyňyza şatlyk goşuň.
  Gowy görünýän naharhana saçagyňyzyň stilini gowulaşdyryp biler.Heatylylyk bilen izolirlenen bu plasemat ýönekeý we tebigy, dürli öý stillerine laýyk bolup bilýän, öýüňize ýakymly duýgy berýän ajaýyp zolaklar bilen.

  Otagyňyz üçin ajaýyp bezeg
  Moda ýerleşdiriş jaýy, naharhana, aşhana, myhmanhana we iş ofisiniň ajaýyp bezegi we durmuş derejesi bolar.Doglan günler, Ro Christmasdestwo, Öý gurmak, dynç alyş, oturylyşyklar, maşgala ýygnanyşyklary we toýlar üçin ýer düşekleri hem amatlydyr.

  Nahar saçagyňyzy goraň
  Gaty dokalan gradient reňkli plasemat diňe bir owadan bolman, eýsem nahar saçagyňyzy hem gorap biler.

  Jikme-jiklikler

  Product-Description1

  Ibermek we gaplamak

  Product-Description2

  Sorag-jogap

   

  1. S: Minimun sargyt mukdary barmy?
  J: Hawa, iň az sargyt mukdary bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.Dürli materialda dürli MOQ bolar.

  2. S: Ortaça gurşun wagty näçe?
  J: Nusgalar üçin gurşun wagty 7-14 gün bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin, sargyt mukdaryna görä gurşun wagty 45-60 gün bolar.

  3. S: Önümlerden kanagatlanmasam näme etmeli?
  J: Müşderi hyzmatymyz bilen gysga wagtda habarlaşyň, hil meselesi bar bolsa diňe yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşygyny kabul edýäris.

  4. S: Önümiňiziň hili barada nähili?

  J: Zawodymyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri deri önümleriniň üstünde işleýär, hemişe ýokary hilli derä üns berýäris.

  5. S: producthli önümiňiz el bilen ýasalýarmy?
  J: Käbir amallar kesmek, döwmek, tikmek ýaly el bilen amala aşyrylýar.

   

  Product-Description3

  Product-Description2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň