• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Uxuwulýan, suw geçirmeýän we ýylylyga çydamly artykmaçlyklary sebäpli bu ýalňyş deri ýer düşekleri Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylanýar.

  Material: 100% ýalňyş deri

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (gülgüne / mämişi / gök çal)

  Ölçegi: 30x45 sm

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 60pcs / daşarky karton


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Näme üçin ýerlerimizi saýlamaly?

  Şahsy islegleriňiziň üýtgemegine laýyk bolmak üçin elmydama saýlamalarymyzy ösdürýäris we ösdürýäris!Placeerdäki matalarymyz dürli reňklerde we nagyşlarda bar, olary düzen islendik bezeg mowzugyňyzy doldurmaga kömek etmek üçin ýokary derejeli, minimalistik duýgurlygy ýa-da gyzykly reňk goşýar. Şeýle hem tegelek, gönüburçly we ýumurtga ýaly dürli ölçeg ölçeglerini döretdik. - dürli ýerüsti şekilleri ýerleşdirmek üçin.Nahar iýmek üçin zerur ýer ýaly ajaýyp ýa-da amatly stili tapyň.

  Bu moda, işleýän ýer düşekleri stoluňyzy iýmitden, suwdan we ýylylygyň zaýalanmagyndan goraýar.Bu owadan öý goş-golamlaryna 180ºF çenli gap-gaçlary alada goýman goýuň we tötänleýin biraz kofe ýa-da şerap dökeniňizde aňsat dynç alyň.Materialumşak material döwükleriň we beýleki iýmit bölejikleriniň düşeklerde ýa-da stoluňyzda ýerleşmeginiň öňüni almaga kömek edýär we halaýan ähli maksatly arassalaýjyňyzy ulanyp aňsatlyk bilen ýok edilip bilner.Kärhanalaryňyzdan aşhana stoluňyza, kofe stoluňyza çenli, ähli ýüzüňizi bu ýumşak, arassa, býudjet üçin amatly ýer düşekleri bilen goraň, stiliňizi pida etmän, stoluňyzdaky matalardan başga näme isläp bilersiňiz?

  Nusgalar we jikme-jiklikler

  BG (13)    OR    PK (17)OR (10)

   

  BG (4)   OR (6)   PK (3)

   

  Arza:

   

  Stollaryň her görnüşini bezäň

  Diňe amaly däl, eýsem bezeg hem.Ony tabaklaryň, tabaklaryň, käseleriň, gap-gaçlaryň, agaç stollaryň, noutbuklaryň, çaýlaryň, wazalaryň aşagyna ýerleşdirip bolýar.

  Baýram stolunyň bezegi: Dürli baýramçylyklara we toý dabaralaryna gaty amatly gündelik stoluňyza möhüm pursatlary goşuň.

   

  Amaly we köp taraply: Içerde ýa-da açyk howada, bu tegelek plasematlar islendik gurşawa garşy durmak üçin işlenip düzülendir.Tegelek stollar üçin ýer gözleýärsiňizmi?Seni ýapdyk.Ora-da eýwanly kofe stoluňyza gabat gelýän bir-iki sany plasemat isleýärsiňizmi?

  Maşgala aşhana stollaryndan, nahar saçaklaryndan başlap, kofe stollaryna we restoranlara çenli her dürli gabat geleris.

  Iň amatly aşhana garniturasy: Aşhanaňyza tebigatyň ýönekeýligini goşmak we şol bir wagtyň özünde aşhana stoluňyzyň bezegine dizaýn täsirini goşmak isleseňiz, bu stol tablisalary toplumy iň oňat saýlawdyr.Gündelik ulanmak üçin ajaýyp, aşhana düşegimiz nahar saçagyňyzy çişmelerden, belliklerden ýa-da damjalardan goraýar.

   

  SHIPPING

   

  Sorag-jogap:

  1-nji sorag: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Mysal: 3-5 gün;az mukdarda: 15-20 gün;uly sargyt: 20-25 gün;mukdaryna görä.

  2-nji sorag: Müşderileriň marka adyny dakmak dogrymy?

  J: Öz markaňyzy ýasamak dogry.

  3-nji sorag: Nusgalar barmy?

  J: hawa, elbetde.nusga mugt, ýük bahasyny töläp bilersiňiz.bu ýerlikli bolar.

  4-nji sorag: Girdejiňizi taşlaýan orta adam barmy?

  J: Olardan dynyň, bu maglumat döwri. Zawod gönüden-göni üpjün etmek, gowy baha, ýokary hilli, çalt eltip bermek, iň ýokary hilli hyzmat bermek.

  5-nji sorag: Sargyt nädip goýmaly?

  1. Nusga tassyklamasy

  2. Müşderi PI-ni alanymyzdan soň 50% goýum goýýar ýa-da LC açýar.

  3. Müşderi pp nusgamyzy tassyklaýar we zerur bolsa synag hasabatyny alyň.

  4. Köpçülikleýin önümçilik.

  5. Ibermegi tertipläň.

  6. Üpjün ediji zerur resminamalary ýerleşdirýär we bu resminamalaryň göçürmesini iberýär.

  7. Müşderiniň balans tölegi.

  8. Üpjün ediji asyl resminamalary iberýär ýa-da gowy zatlary teleks goýberýär.

   

   

   

   

   

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň