• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm aýratynlyklary

  Bu täze “Faux Leather” ýerleri stoluňyzda ajaýyp bezeg bolar.15In (38 sm)

  Easyeňil arassa, çygly mata ýa-da ýumşak çotga bilen arassalaň. Saklamak aňsat, saklamak üçin ýygnap bilersiňiz we ulanmaga berlende tekiz bolar.

  Deri materialdan ýasalan, çydamly we solmaýan bu plasemat.Reňkler islendik aşhana ýa-da naharhana bezegine diýen ýaly laýyk gelýär.

  Bu moda, işleýän ýer düşekleri stoluňyzy iýmitden, suwdan we ýylylygyň zaýalanmagyndan goraýar.

  180-e çenli gap-gaç goýuňºBu ajaýyp öý goş-golamlaryny alada goýman, tötänleýin azajyk kofe ýa-da şerap dökeniňizde aňsat dynç alyň.

  Materialumşak material döwükleriň we beýleki iýmit bölejikleriniň düşeklerde ýa-da stoluňyzda ýerleşmeginiň öňüni almaga kömek edýär we halaýan ähli maksatly arassalaýjyňyzy ulanyp aňsatlyk bilen ýok edilip bilner.

  Kärhanalaryňyzdan aşhana stoluňyza, kofe stoluňyza çenli ähli ýüzüňizi bu ýumşak, arassa, býudjet üçin amatly ýerler bilen goraň.

  Nahar saçagy üçin bu tegelek ýer düşekleri, az meýdany bolan we nahar saçagyny owadan etmek isleýänler üçin iň amatly saýlawdyr.

  Tegelek ululygy sebäpli, tegelek nahar saçagyňyzy özüne çekiji we ajaýyp görnüşe getirýär.

  Mundan başga-da, olary arassalamak, süpürmek aňsat we stoluňyz öňküsi ýaly şöhle saçar.“Placemat” nahar saçagyňyza diňe bir stil we mähir goşmaýar

  şeýle hem, stoluňyzy dartmakdan, dyrmaşmakdan ýa-da zeperlerden goraň.

   

   

   

   


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  15 ″ (38 sm)

  Bu täze “Faux Leather” ýerleri stoluňyzda ajaýyp bezeg bolar.

  Easyeňil arassa, çygly mata ýa-da ýumşak çotga bilen arassalaň. Saklamak aňsat, saklamak üçin ýygnap bilersiňiz we ulanmaga berlende tekiz bolar.

  Deri materialdan ýasalan, çydamly we solmaýan bu plasemat.Reňkler islendik aşhana ýa-da naharhana bezegine diýen ýaly laýyk gelýär.

  Bu moda, işleýän ýer düşekleri stoluňyzy iýmitden, suwdan we ýylylygyň zaýalanmagyndan goraýar.180-e çenli gap-gaç goýuňºBu ajaýyp öý goş-golamlaryny alada goýman, tötänleýin azajyk kofe ýa-da şerap dökeniňizde aňsat dynç alyň.

  Materialumşak material döwükleriň we beýleki iýmit bölejikleriniň düşeklerde ýa-da stoluňyzda ýerleşmeginiň öňüni almaga kömek edýär we halaýan ähli maksatly arassalaýjyňyzy ulanyp aňsatlyk bilen ýok edilip bilner.

  Kärhanalaryňyzdan aşhana stoluňyza, kofe stoluňyza çenli ähli ýüzüňizi bu ýumşak, arassa, býudjet üçin amatly ýerler bilen goraň.-stoluňyzdaky matalardan başga näme isläp bilersiňiz?

  Nahar saçagy üçin bu tegelek ýer düşekleri, az meýdany bolan we nahar saçagyny owadan etmek isleýänler üçin iň amatly saýlawdyr.

  Tegelek ululygy sebäpli, tegelek nahar saçagyňyzy özüne çekiji we ajaýyp görnüşe getirýär.

  Mundan başga-da, olary arassalamak, süpürmek aňsat we stoluňyz öňküsi ýaly şöhle saçar.“Placemat” nahar saçagyňyza diňe bir stil we mähir goşmaýar

  şeýle hem, stoluňyzy dartmakdan, dyrmaşmakdan ýa-da zeperlerden goraň.

   

  Işlemek

  PROCESSING

  Deriden ýasalan deri materialyň artykmaçlygy:

  Emeli deri diýlip atlandyrylýan imitasiýa deri, PVC, PU, ​​PE we beýleki filmlerden ýasalan materialdyr.Dürli güýçlere görä, geýimlere garşylyk, sowuga garşylyk, reňk, ýalpyldawuk, nagyşlar we ş.m. emeli deri geýim, aýakgap we ş.m., deri önümleri, awtoulag pollary we beýleki önümçiliklerde giňden ulanylýar.

  Dürli dokumanyň we reňkiň ýalpyldawuklygy, suw geçirmeýän oňat öndürijiligi, ýele we sowuga garşylygy, ýokary ulanylyş tizligi we ýokary çykdajyly aýratynlyklary bar.Emeli derini öndürmek derini öýkünmek arkaly ýasalýar.Deriniň öndürijiligi taýdan onuň ýel geçirmeýän, suw geçirmeýän we sowuk garşylygy deriden has gowudyr, gurluşy, reňki we ýalpyldawuklygy deriden has ýokarydyr.

   

  PK (10)  OR (5)   BG (9)

   

  OR (5)   BG (7)   PK (9)

   

   

  TIPS

   

  Sorag-jogap:

  1-nji sorag.Dizaýnlary biziň üçin edip bilersiňizmi?

  J: Hawa.Gaplamak gutusynyň dizaýnynda we önümçiliginde doly tejribesi bolan hünärmen toparymyz bar.Önümleri siziň talaplaryňyza görä öndürip bileris

  2-nji sorag. Köpçülikleýin önümçiligiň esasy wagty näme?

  J: Dogrusyny aýtsam, sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly.Umuman, önümiňizi ýurduňyzda almak isleýän seneden 60 gün öň başlamagy maslahat berýäris.

  3-nji sorag. Hususy lable hödürleýärsiňizmi ýa-da öz logotipimi bukja goýup bilersiňizmi?

  J: Elbetde edip bileris! Biziň bilen habarlaşyň we geljekki zerurlyklaryňyz barada gürleşiň.

  4-nji sorag.Bahany haçan alyp bilerin?

  Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Islendik sorag üçin arkaýyn habarlaşyň.

  5-nji sorag. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

  UPS, Fedex ýaly ekspress hasabyňyzy ýük ýygnaýan bolsaňyz, nusgalary ýygnamak arkaly size iberip bileris we nusgalaryň bahasy mugt.

  6-njy sorag.Nusga näçe wagt garaşyp bilerin?

  Adatça 3-5 gün nusgalary taýýarlaýardy.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň