• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Aşhanaňyza tebigatyň ýönekeýligini goşmak we şol bir wagtyň özünde aşhana stoluňyzyň bezegine dizaýn täsirini goşmak isleseňiz, bu täze stol tablisalary iň amatly saýlawdyr.Gündelik ulanmak üçin ajaýyp, aşhana düşegimiz nahar saçagyňyzy çişirmekden goraýar.

  Suratlarymyzda görkezilişi ýaly minnetdarlygymyzyň we ajaýyp gaplama dizaýnynyň arasynda.

  Material: 20% neýlon we 80% plastik (PP).

  Reňk: omöriteleşdirilen (Gök / Sary / çal / Ak / Greenaşyl / Gyzyl)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Parametrler

  description

  Nusgalar we jikme-jiklikler

  description01
  description02
  description03

   

  Ekologiýa taýdan amatly material:

  Qualityokary hilli ekologiýa taýdan arassa polipropilen we poliester materialy bilen dokalan plasematlar

  Plasematyň garaňkydan ýagtylyga çenli reňki has moda, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly.

  Nahar saçagyňyzy goraň: Gaty dokalan gradient reňkli plasemat diňe bir owadan bolman, eýsem nahar saçagyňyzy hem gorap biler.

  Otagyňyz üçin ajaýyp bezeg: Moda ýerleşdiriş jaýy, naharhana, aşhana, myhmanhana we iş ofisiniň ajaýyp bezegi we durmuş derejesi bolar.

  Doglan günler, Ro Christmasdestwo, Öý gurmak, dynç alyş, oturylyşyklar, maşgala ýygnanyşyklary we toýlar üçin ýer düşekleri hem amatlydyr.

  Seresaplyk görkezmeleri

  1. Suw bilen arassalanan we kölegäniň aşagynda gury.
  2.Mikrotolkunlar bilen maşyn ýuwmak ýa-da dezinfeksiýa etmek ýok.
  3. mundan başga, gaýta-gaýta ýuwulýar.
  4. Çygly mata bilen aňsat arassalaň ýa-da az arassalaýjy bilen ýuwuň, täze görüner.
  5.Kreý meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ony ýyly suwa batyryp, çykaryň we üstüne agyr bir zat goýsaňyz, Crease ýok bolar.

  Product-Description3

  Arza

  Mylaýym we ýer ýüzünde hoşniýetli garşylanmak üçin plazmalarymyzyň üstünde ýa-da girelge stollarynda ajaýyp küýze ösümlikleri ýerleşdirip, özüne çekiji goşuň.

  mowzukly mata salfetkalary we halkalary, stol ylgawçylaryny we saçak stollaryny goşmak bilen ajaýyp öý önümlerini hödürleýäris

  bu ajaýyp plasematlar içerde we daşarda gündelik ulanmak üçin ajaýyp tebigy gurluşa eýe.

  Oturylyşyk, doglan gün, Şükür güni, Ro Christmasdestwo, öý hojalygy, maşgala ýygnanyşygy, toý we ş.m.

  Halaýan stoluňyzy dyrnaklardan we tegmillerden, ýylylyga çydamly, süýşmeýän we gyrma garşy goraň.Islendik tabak ýa-da jam üçin dogry ölçeg.

  Nahar saçagyňyza ajaýyp goşundy, nahar iýmek tejribäňizi artdyrar we myhmanlaryňyza täsir eder.

   

  application

  Sorag-jogap

  1-nji sorag. Köpçülikleýin önümçiligiň esasy wagty näme?

  J: Dogrusyny aýtsam, sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly.Umuman, önümiňizi ýurduňyzda almak isleýän seneden 60 gün öň başlamagy maslahat berýäris.

  2-nji sorag. Hususy lable hödürleýärsiňizmi ýa-da öz logotipimi bukja goýup bilersiňizmi?

  J: Elbetde edip bileris! Biziň bilen habarlaşyň we geljekki zerurlyklaryňyz barada gürleşiň.

  3-nji sorag.Bahany haçan alyp bilerin?

  Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Islendik sorag üçin arkaýyn habarlaşyň.

  4-nji sorag. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?

  UPS, Fedex ýaly ekspress hasabyňyzy ýük ýygnaýan bolsaňyz, nusgalary ýygnamak arkaly size iberip bileris we nusgalaryň bahasy mugt.

  5-nji sorag: Iň pes sargyt mukdary näçe?

  J: Adatça MOQ: her reňkde 500 bölek, üýtgeýär dürli önümlere bagly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň