• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Önümler Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle bir gowy garşylanýar, talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 100% polietilen

  Reňk: altyn / kümüş

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Öý bezegi: Her gün ulanmak, maşgala ýygnanyşyklary, dynç alyşlar, oturylyşyklar, islendik pursat üçin amatly we reňkli ýerler.ulanmak.

  Qualityokary hilli: “15”, tegelek plasematlar ýokary hilli kagyz ýüplüklerinden we polipropilen materialdan ýasalýar.

  Amaly dizaýn: Içinde ýa-da daşynda gündelik ulanmak üçin reňkli örülen ýer.Reňk çalt, ýylylyga çydamly, çydamly we aňsat ideg.

  Gorag: Tegelek plasematlaryň gurluşy sürtülmäni ýokarlandyrýar we saçak gap-gaçlarynyň ýerinde saklanmagynyň öňüni alýar.Stoluňyzy ýylylykdan, çyzyklardan we tegmillerden goraň.

  Product-Description1

  Parametrler

  Product-Description1

  Işlemek

  Product-Description1
  Product-Description2

  Arza

  Mylaýym we ýer ýüzünde hoşniýetli garşylanmak üçin plazmalarymyzyň üstünde ýa-da girelge stollarynda ajaýyp küýze ösümlikleri ýerleşdirip, özüne çekiji goşuň.

  mowzukly mata salfetkalary we halkalary, stol ylgawçylaryny we saçak stollaryny goşmak bilen ajaýyp öý önümlerini hödürleýäris

  bu ajaýyp plasematlar içerde we daşarda gündelik ulanmak üçin ajaýyp tebigy gurluşa eýe.

  Oturylyşyk, doglan gün, Şükür güni, Ro Christmasdestwo, öý hojalygy, maşgala ýygnanyşygy, toý we ş.m.

  Halaýan stoluňyzy dyrnaklardan we tegmillerden, ýylylyga çydamly, süýşmeýän we gyrma garşy goraň.Islendik tabak ýa-da jam üçin dogry ölçeg.

  Nahar saçagyňyza ajaýyp goşundy, nahar iýmek tejribäňizi artdyrar we myhmanlaryňyza täsir eder.

  Product-Description2

  Sorag-jogap

   

  1. S: Önümiňiziň hili barada nähili?

  J: Zawodymyz bu önümleriň üstünde 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär, elmydama ýokary hilli üns berýäris.

  2. S: producthli önümiňiz el bilen ýasalýarmy?

  J: Käbir amallar kesmek, döwmek, tikmek ýaly el bilen amala aşyrylýar.

  3. Nusgalaryňyz mugtmy ýa-da gymmadymy?

  J: Aslynda bu önümlere bagly.Pes bahaly önümler üçin ederis

  mugt nusga, ýük ýygnamak bilen üpjün ediň.Someöne käbir ýokary bahalar üçin nusga bahasy we ýük ýygnamak zerur.Plhli sargytlaryň we ýük çykdajylarynyň sargyt goýlandan soň size gaýtarylyp beriljekdigini Pls habar berdi.

  Barlamak üçin bize e-poçta iberip bilersiňiz.

  4. Biziň üçin dizaýnlary edip bilersiňizmi?

  J: Hawa.Gaplamak gutusynyň dizaýnynda we önümçiliginde doly tejribesi bolan hünärmen toparymyz bar.

  Önümleri siziň talaplaryňyza görä öndürip bileris

  5: Sargyt nädip goýmaly?

  1. Nusga tassyklamasy

  2. Müşderi PI-ni alanymyzdan soň 50% goýum goýýar ýa-da LC açýar.

  3. Müşderi pp nusgamyzy tassyklaýar we zerur bolsa synag hasabatyny alyň.

  4. Köpçülikleýin önümçilik.

  5. Ibermegi tertipläň.

  6. Üpjün ediji zerur resminamalary ýerleşdirýär we bu resminamalaryň göçürmesini iberýär.

  7. Müşderiniň balans tölegi.

  8. Üpjün ediji asyl resminamalary iberýär ýa-da gowy zatlary teleks goýberýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň