• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Önümler Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle bir gowy garşylanýar, talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 20% neýlon we 80% plastik (PP).

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (Gök / çal / gyzyl / mämişi / goýy / gara reňkli)

  Ölçegi: 30X45CM adaty

  Gaplamak: 12pc / polibag, 120pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Öý bezegi: Her gün ulanmak, maşgala ýygnanyşyklary, dynç alyşlar, oturylyşyklar, islendik pursat üçin ajaýyp we reňkli ýer matalary.ulanmak.

  Ajaýyp reňkler: placehli ýerlerdäki matalar professional zawodymyz tarapyndan öndürildi, her aý täze dizaýnlarymyzy yzygiderli täzeläris.Reňk hem şoňa görä düzülip bilner.

  Gorag: Tegelek plasematlaryň gurluşy sürtülmäni ýokarlandyrýar we saçak gap-gaçlarynyň ýerinde saklanmagynyň öňüni alýar.Stoluňyzy ýylylykdan, çyzyklardan we tegmillerden goraň.

  Product-Description1

  Parametrler

  Product-Description1

  Seresaplyk görkezmeleri

  1. Suw bilen arassalanan we kölegäniň aşagynda gury.
  2.Mikrotolkunlar bilen maşyn ýuwmak ýa-da dezinfeksiýa etmek ýok.
  3. mundan başga, gaýta-gaýta ýuwulýar.
  4. Çygly mata bilen aňsat arassalaň ýa-da az arassalaýjy bilen ýuwuň, täze görüner.
  5.Kreý meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ony ýyly suwa batyryp, çykaryň we üstüne agyr bir zat goýsaňyz, Crease ýok bolar.

  Product-Description2

  Işlemek

  Product-Description2
  Product-Description1

  Gaplamak we eltip bermek

  Product-Description3
  Product-Description4
  Product-Description5

  Sorag-jogap

  1. Şereketiňiziň hünär önümi näme?
  J: Hünärmen önümlerimiz, material ýüplük, pagta ýüplük, plastmassa we ýorgan-düşek we ş.m. ýaly dürli görnüşli matalar.

  2. S: Önümleriňiz barada sitataňyzy nädip alyp bilerin?
  J: Pls, haýyşyňyzyň jikme-jikliklerini ýönekeý ululygy / Qty / Gaplamak ýaly maslahat berýäris, bahalaryň sanawyny ýa-da PI talaplaryňyza görä size e-poçta ibereris.

  3. S: Size sargyt nädip goýmaly?
  J: Bize Proforma hasap-fakturasyny iberip ýa-da ilki bilen Satyn almak üçin sargyt iberip bilersiňiz.

  4. S: Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
  J: Hawa, gelip çykyş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy we zerur beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

  5. S: Gurşunyň ortaça wagty näçe?
  J: Nusgalar üçin gurşun wagty 7-14 gün bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin, sargyt mukdaryna görä gurşun wagty 45-60 gün bolar..

  6. S: Zawodyňyza baryp görüp bilersiňizmi?
  J: Elbetde, iki gün öň habarlaşyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň