• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  “Lurex” önümleri bolan Kagyz ýüplükleri Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylanýar we talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 85% kagyz ýüplük + 15% lureks

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen (Gyzyl / Gök / Gülgüne / Gyrmyzy)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kagyz ýüp materialynyň artykmaçlyklary

  1. Hünär kagyzy ýüpi reňkli, berk ýapyşan, dartyş güýji ýokary, dokumasy ýeňil, elinde näzik bolan ýörite senet kagyzlaryndan ýasalýar.

  2.Ol dokamak we egirmek aýratynlyklary bar.Düzülip bilinýän galyňlyk bilen talaplara görä iki hatar, üç hatar we köp hatar edip bolýar.

  3.Onyň reňkini we reňkleriniň dürli görnüşi bar.Dokamak ýa-da daňmak üçin ulanylyp bilner, üstü tekiz, galyplary doly we daşky görnüşi owadan.

  4. Şeýle önümleriň plastmassa önümleri ýaly daşky gurşawy hapalamaýandygy sebäpli, daşary ýurtlarda gaty meşhur.

  description01
  description02
  description03

  Fairarmarka we sergi

  Özüňiz we kompaniýaňyz näçe uly bolsa-da, sergiler size ajaýyp iş mümkinçiligini berýär we sergi iň täsirli marketing usullaryndan biridir.

  Thearmarka we sergä gatnaşmagyň peýdasy

  Hyzmatdaş müşderä arzan bahadan girmek.Az iş ýüki, ýokary hilli, ýokary gol derejesi.

  Mümkin bolan müşderileriň köpüsi bilen tanyşyň.Bäsdeşlik artykmaçlygy - hyýaly we güýç görkeziň

  Wagt tygşytlaň - az zat bilen köp iş ediň.Müşderi bilen sazlaşykly gatnaşyk.Işewürligiňize täsirini giňeltmek

  exhibtion

  Parametrler

  Product-Description3

  Gaplamak we eltip bermek

  Product-Description2
  Product-Description1

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Näme üçin "Greatcraft Fabrik" saýlamaly?

  J: Köp mukdarda, gowy hyzmat.

  2-nji sorag.MOQ näme?

  J: Dürli dizaýnda dürli MOQ bar.Adatça MOQ 50 bolýar.

  3-nji sorag. Siz öndüriji ýa-da dilermi?

  J: Biz hakyky öndürijiniň azlygy.Zawodyň lomaý satuw bahasyny gönüden-göni üpjün edip bileris.

  Mundan başga-da, bize baryp görmek isleseňiz, hoş geldiňiz!

  4-nji sorag.Mysal üçin sargyt kabul edýärsiňizmi?

  J: Hawa.

  5-nji sorag.Nusgalaryňyz mugtmy ýa-da gymmadymy?

  J: Aslynda bu önümlere bagly.Pes bahaly önümler üçin ederis

  mugt nusga, ýük ýygnamak bilen üpjün ediň.Someöne käbir ýokary bahalar üçin nusga bahasy we ýük ýygnamak zerur.Plhli sargytlaryň we ýük çykdajylarynyň sargyt goýlandan soň size gaýtarylyp beriljekdigini Pls habar berdi.Barlamak üçin bize e-poçta iberip bilersiňiz.

  6. S: Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
  J: Hawa, gelip çykyş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy we zerur beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň