• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Bu pagta we neýlon plasemat Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylandy we talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 20% neýlon we 80% pagta ýüplügi.

  Reňk: omöriteleşdirilen (gülgüne / gök / gara häzir bar)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlygy

  Içerde ýa-da daşarda ulanmak, resmi ýa-da tötänleýin nahar.Itteralpyldawuk örülen görnüş nahar saçagyňyza agaç stoluň üstünde özüne çekiji öwüşgin goşar.Stoluňyzy dökülmelerden we tegmillerden goraň.

  Näme üçin bizi saýlamaly?Plasematlarymyz ajaýyp görünýär we tebigy pagta ýüplüklerinden ýasalýar.Tegelek ýerlerimiz, doglan günler, Ro Christmasdestwo, öý hojalygy, dynç alyş, oturylyşyklar, maşgala ýygnanyşyklary, toýlar we ş.m. ýaly islendik waka üçin amatlydyr.

  elmydama ýokary hilli önümleri we hyzmaty birinji ýerde goýýarys, daşky gurşawy goramak materiallaryny, sagdyn we owadan öý bezegini döretmek üçin üznüksiz täzelikleri ulanmagy talap edýäris.

  Gorag: Tegelek plasematlaryň gurluşy sürtülmäni ýokarlandyrýar we saçak gap-gaçlarynyň ýerinde saklanmagynyň öňüni alýar.Stoluňyzy ýylylykdan, çyzyklardan we tegmillerden goraň.

  Jikme-jiklikler

  Product-Description1

  Arza

  Bu ýer düşekleri gündelik ulanmak üçin nahar saçagynda, oturylyşyklarda, öýde ýa-da restoranda maşgala ýygnanyşyklarynda ulanylyp bilner.

  Şeýle hem daşarky toýda, oturylyşykda, “BBQ” ýa-da zerur bolan beýleki ýubileý festiwalynda ulanylyp bilner.

  application

  Adalatly we sergi

  Siz we ýolbaşçylyk edýän kompaniýaňyz näçe uly bolsa-da, sergiler size ajaýyp iş mümkinçiligini berýär,

  we sergi marketingiň iň täsirli usullaryndan biridir.Fairarmarka we sergä gatnaşmagyň köp peýdasy bar

  Hyzmatdaş müşderä arzan bahadan girmek.Az iş ýüki, ýokary hilli, ýokary gol derejesi.

  Mümkin bolan müşderileriň köpüsi bilen tanyşyň.Bäsdeşlik artykmaçlygy - hyýaly we güýç görkeziň

  Wagt tygşytlaň - az zat bilen köp iş ediň.Müşderi bilen sazlaşykly gatnaşyk.Işewürligiňize täsirini giňeltmek

  exhibtion

  Sorag-jogap

  1. Şereketiňiziň hünär önümi näme?
  A professional Hünärmen önümlerimiz, material ýüplük, pagta ýüplük, plastmassa we ýorgan-düşek we ş.m. ýaly dürli görnüşli matalar.

  2.Q ample Nusgany nädip alyp bilerin?
  J: Hilini we reňkini barlamak üçin nusga gerek bolsa, ýygnan ýükler bilen mugt nusga berip bileris.

  3.Q: Size sargyt nädip goýmaly?
  J: Bize Proforma hasap-fakturasyny iberip ýa-da ilki bilen Satyn almak üçin sargyt iberip bilersiňiz.

  4.Q: Minimun sargyt mukdary barmy?
  J: Hawa, iň az sargyt mukdary bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.Dürli materialda dürli MOQ bolar.

  5.Q: Ortaça gurşun wagty näçe?
  J: Nusgalar üçin gurşun wagty 7-14 gün bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin, sargyt mukdaryna görä gurşun wagty 45-60 gün bolar.

  6. S: Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?
  J: Biz adatça TT usulyny kabul edýäris.30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy galyndy.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň