• 20-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäheri, Gündogar Täze etrap, Çengang ýoly, 8 318, kiçi we orta kärhana täzeleniş görkeziş seýilgähi
 • 0576-86691816

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

 • +86 18957605057

  Duş - Şenbe: 9: 00–18: 00

  • sns02
  • sns03
  • sns01

  Gysga düşündiriş:

  Önüm görkezmesi

  Çybyk önümleri bolan bu Kagyz ýüplük Europeewropada, Amerikada, Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýada we ş.m. şeýle garşylanýar we talaplaryňyzy 100% kanagatlandyryp biljekdigimize gaty ynanýarys.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy goramak kagyz önümlerini çuňňur we kämilleşdirmek we abraýy hormatlamak üçin dolandyryş düşünjesinde elmydama dowam edýär.

  Material: 100% kagyz ýüplük.

  Reňk: Panton ýöriteleşdirilen

  (Greenaşyl / krem ​​ak / mämişi / gyrmyzy / deňiz / şololat / gara / şetdaly gülgüne / çakyr gyzyl / häzir bar)

  Ölçegi: 15 dýuým (38.1 sm) / 12 dýuým (36 sm)

  Gaplamak: 6pcs / polybag, 12pcs / polybag, 96pcs / daşarky karton, 144pcs / daşarky karton.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Seresaplyk görkezmeleri

  1. Suw bilen arassalanan we kölegäniň aşagynda gury.
  2.Mikrotolkunlar bilen maşyn ýuwmak ýa-da dezinfeksiýa etmek ýok.
  3. mundan başga, gaýta-gaýta ýuwulýar.
  4. Çygly mata bilen aňsat arassalaň ýa-da az arassalaýjy bilen ýuwuň, täze görüner.
  5.Kreý meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, ony ýyly suwa batyryp, çykaryň we üstüne agyr bir zat goýsaňyz, Crease ýok bolar.

  Parametrler

  Product-Description1

  HLXM-iň täsiri

  elmydama ýokary hilli önümleri we hyzmaty birinji ýerde goýýarys, daşky gurşawy goramak materiallaryny, sagdyn we owadan öý bezegini döretmek üçin üznüksiz täzelikleri ulanmagy talap edýäris.

  Owadan dokalan dizaýn, nahar saçagyňyzy we aşhana bezegiňizi täzeläň, gündelik ulanyş, toý ýa-da baýramçylyk, Şükür güni, Ro Christmasdestwo, Eneler güni we Atalar güni ýaly ajaýyp.

  Köp görnüşli stoluň gabat gelýän tegelek stollary gündelik ulanmak üçin amatly ululykda. Islendik pursatda, içerde ýa-da açyk meýdanda amatly. Maşgala aşhanasy, nahar saçagy, kofe stollary, restoran, söýüjiler mowzuk restoranlary, myhmanhana ýa-da iş ofisi, BBQ üçin ajaýyp , partiýa.

  Näme üçin ýerimizi saýlamaly?

  Öý bezegi: Her gün ulanmak, maşgala ýygnanyşyklary, dynç alyşlar, oturylyşyklar, islendik pursat üçin amatly we reňkli ýerler.ulanmak.

  Qualityokary hilli: “15”, tegelek plasematlar ýokary hilli kagyz ýüplüklerinden we polipropilen materialdan ýasalýar.

  Amaly dizaýn: Içinde ýa-da daşynda gündelik ulanmak üçin reňkli örülen ýer.Reňk çalt, ýylylyga çydamly, çydamly we aňsat ideg.

  Gorag: Tegelek plasematlaryň gurluşy sürtülmäni ýokarlandyrýar we saçak gap-gaçlarynyň ýerinde saklanmagynyň öňüni alýar.Stoluňyzy ýylylykdan, çyzyklardan we tegmillerden goraň.

  Näme üçin ýerlerimizi saýlamaly?Plasematlarymyz ajaýyp görünýär we tebigy pagta ýüplüklerinden ýasalýar.Tegelek ýerlerimiz, doglan günler, Ro Christmasdestwo, öý hojalygy, dynç alyş, oturylyşyklar, maşgala ýygnanyşyklary, toýlar we ş.m. ýaly islendik waka üçin amatlydyr.

  Gaplamak we eltip bermek

  Product-Description4
  Product-Description1

  Fairarmarka we sergi

  Özüňiz we kompaniýaňyz näçe uly bolsa-da, sergiler size ajaýyp iş mümkinçiligini berýär we sergi iň täsirli marketing usullaryndan biridir.
  Thearmarka we sergä gatnaşmagyň köp peýdasy bar:

  Hyzmatdaş müşderä arzan bahadan girmek.Az iş ýüki, ýokary hilli, ýokary gol derejesi.
  Mümkin bolan müşderileriň köpüsi bilen tanyşyň.Bäsdeşlik artykmaçlygy - hyýaly we güýç görkeziň
  Wagt tygşytlaň - az zat bilen köp iş ediň.Müşderi bilen sazlaşykly gatnaşyk.Işewürligiňize täsirini giňeltmek

  exhibtion

  Sorag-jogap

  1. Şereketiňiziň hünär önümi näme?
  J: Hünärmen önümlerimiz, material ýüplük, pagta ýüplük, plastmassa we ýorgan-düşek we ş.m. ýaly dürli görnüşli matalar.

  2. S: Minimun sargyt mukdary barmy?
  J: Hawa, iň az sargyt mukdary bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.Dürli materialda dürli MOQ bolar.

  3. S: Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
  J: Hawa, gelip çykyş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-fakturasy, gaplaýyş sanawy we zerur beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

  4. S: Gurşunyň ortaça wagty näçe?
  J: Nusgalar üçin gurşun wagty 7-14 gün bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin, sargyt mukdaryna görä gurşun wagty 45-60 gün bolar.

  5. S: Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?
  J: Biz adatça TT usulyny kabul edýäris.30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy galyndy.

  6. S: Önümlerden kanagatlanmasam näme etmeli?
  J: Müşderi hyzmatymyz bilen gysga wagtda habarlaşyň, hil meselesi bar bolsa diňe yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşygyny kabul edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň